Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Účelem těchto obchodních podmínek spol.  je v souladu s ustanoveními zákona č. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, upravit vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na straně prodávajícího je společnost uvedená v kontaktu  a na straně kupujícího, případně objednatele, je další právnická nebo fyzická osoba, která může být i v postavení spotřebitele.

Dle ustanovení §419 OZ je spotřebitelem každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Právní vztahy prodávajícího a kupujícího se řídí ustanoveními těchto obchodních podmínek, dále pak ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „OZ“) a v případě, že je kupující spotřebitelem i ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami společnosti, reklamačním řádem a podmínkami dopravy, a s těmito bez výhrad souhlasí.

II. Okamžik uzavření kupní smlouvy

Kupní smlouva na zboží nabízené na internetovém obchodě provycvik.cz vzniká v okamžiku, kdy prodávající potvrdí kupujícímu jeho objednávku a stanoví termín dodání zboží, za toto se nepovažuje automatizovaný email nebo SMS shrnující objednávku kupujícího.

V případě, že prodávající nemůže dodat objednané zboží do sedmi pracovních dnů, vyrozumí o tom kupujícího s tím, že navrhne pozdější termín dodání zboží, případně alternativu zboží. Kupní smlouva v tomto případě vzniká na základě akceptace tohoto návrhu ze strany kupujícího.

Vložení zboží do elektronického košíku a následné odeslání objednávky se považuje za návrh na uzavření smlouvy adresovaný prodávajícímu.

III. Náklady na uzavření smlouvy

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

IV. Cena zboží

Na stránkách internetového obchodu www.provycvik.cz jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí kupující pro získání zboží zaplatit. To se netýká případných poplatků za dopravné, které vyplývají z aktuálního ceníku dopravy.

V případě uvedení akčních cen - platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou. Kupující obdrží objednané zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a dalšími poplatky.

V. Odstoupení od smlouvy

V případě kupní smlouvy, která byla uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku* (*prostřednictvím elektronické objednávky případně telefonické objednávky) a kupující je v postavení spotřebitele, má kupující právo od této smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta pro odstoupení od smlouvy běží ode dne následujícího po dni:

 1. kdy kupující nebo jím určená třetí osoba* (*není tím myšlen dopravce sjednaný prodávajícím pro přepravu zboží) převezme zboží.
 2. v případě smlouvy týkající se různého zboží objednaného spotřebitelem v rámci jedné objednávky a dodaného zvlášť je rozhodná pro běh lhůty doba, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba* (*není tím myšlen dopravce sjednaný prodávajícím pro přepravu zboží) převezme poslední dodávku zboží.
 3. v případě smlouvy týkající se dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, je rozhodná pro běh lhůty doba, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba* (*není tím myšlen dopravce sjednaný prodávajícím pro přepravu zboží) převezme poslední položku nebo část zboží.
 4. v případě smlouvy o pravidelné dodávce zboží po stanovenou dobu, je rozhodná pro běh lhůty doba, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba* (*není tím myšlen dopravce sjednaný prodávajícím pro přepravu zboží) převezme první dodávku zboží.

V ostatních případech je rozhodnou dobou pro běh lhůty doba, kdy došlo k uzavření kupní smlouvy.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat prodávající společnost uvedenou v kontaktu,  www.provycvik.cz nebo emailem,  formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxu nebo e-mailu).

Využije-li kupující svého práva odstoupit od smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud v jejím průběhu odešle společnost oznámení, že od smlouvy odstupuje.

V případě odstoupení kupujícího od smlouvy vrátí tomuto společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byla informována o jeho rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které od něj obdržela, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený společností.

Pro vrácení plateb se použije stejný platební prostředek, který kupující použil pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčil jinak.

V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen podle ustanovení §1831 odst. 1 OZ zaslat nebo předat společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které obdržel na základě kupní smlouvy, od které odstoupil.

V případě, že nepředá zboží, které obdržel, případně neprokáže jeho odeslání společnosti , není tato povinna dle ustanovení §1832 odst. 4 OZ vrátit přijaté peněžní prostředky. Náklady na vrácení zboží (např. poštovné) v případě odstoupení od smlouvy nese kupující.

Zboží je kupující povinen zasílat na adresu společnosti, uvedené v kontaktu.  Zboží by měl kupující vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Podle ustanovení §1833 OZ spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Ustanovení §1837 OZ upravuje, kdy spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, je tomu například v případě smluv:

 1. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.
 2. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.
 3. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

VI. Práva z vad dodaného zboží a záruční podmínky

Práva z vad věci se uplatňují u prodávajícího společnosti, www.provycvik.cz, emailu evedeném v kontaktu.

Záruční podmínky a způsob reklamace je podrobně upraven v reklamačním řádu společnosti. Odpovědnost prodávajícího z titulu vad zboží je upravena v jednotlivých ustanoveních OZ.

Podle ustanovení §2161 odst. 1 OZ prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

 1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 3. věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 5. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Podle ustanovení §2165 odst. 1 OZ je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Práva, které přísluší kupujícímu z důvodu vad věci, jsou podrobně upraveny zejména v ustanovení §2099 až 2116 a 2165 až 2174 OZ.

VII. Dodací a přepravní podmínky

Dodací lhůta

Zboží expedujeme do 3 pracovních dnů od potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné expedovat do 10 pracovních dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání .

Převzetí zboží

Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Cena poštovného a balného

Objednané zboží posíláme přepravními službami, které je možné si zvolit dle nabízených možností, případně pro registrované velkoobchody zajišťujeme vlastní rozvoz .. ! Cena poštovného do zahraničí bude určena individuálně a odsouhlasena objednatelem!

Česká pošta

Česká pošta doručuje zboží obvykle do 24 hodin po celé ČR, v den doručování budete informováni SMS zprávou. Zboží vám bude doručeno následující pracovní den po potvrzení objednávky.

Po neúspěšném pokusu o doručení je balík uložen na nejbližší ukládací poště a budete informováni prostřednictvím SMS i papírovou výzvou.

Poštovné 150 Kč s DPH (při váze zásilky do 30kg a nevztahuje se na výrobky ze skla)

Balné není účtováno. Dobírka 30Kč s DPH. V případě, že zásilka bude mít vyšší hmotnost NEŽ 30KG, budete informováni o možnostech jiného řešení.

Zásilková společnost GLS

Přepravní společnost GLS doručuje zboží obvykle do 24 hodin po celé ČR. Zboží vám bude doručeno následující pracovní den po potvrzení objednávky.

Zboží je doručováno v pracovní dny 9:00-18:00,

Dopravné GLS do 30 kg 130  Kč s DPH (při váze zásilky do 30kg a nevztahuje se na výrobky ze skla)
 

Balné není účtováno. Dobírka 30Kč s DPH.  V případě, že zásilka bude mít vyšší hmotnost , budete informováni o možnostech jiného řešení.

Doprava zdarma

Pro výrobky označené "Doprava zdarma" je poštovné  zdarma (váhová tolerance zásilky zdarma je 20 %). ! NEVZTAHUJE SE NA OBJEDNÁVKU DO ZAHRANIČÍ!

Postup v případě nevyzvednutí zásilky

V případě nevyzvednutí zásilky zákazníkem bude v následující objednávce účtováno poštovné dle aktuálního ceníku dopravy, kterou si zvolil v objednávce. Při opakovaném nevyzvednutí zásilky bude účtováno 2x poštovné dle aktuálního ceníku a zásilka bude odeslána pouze v případě zaplacení objednávky předem.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi společností,  jako prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu www.provycvik.cz od 01.01.2014 a ruší předchozí znění obchodních podmínek. Společnost si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky změnit, kdy případnou změnu vyhlásí na internetových stránkách www.provycvik.cz.


 
Potřebujete poradit?
provycvik@provycvik.cz